Nytte og utførte gjerninger

Dikt

«Substantivet kom før verbet,» skriver Tone Hødnebø i et dikt, og forsøker å huske hvordan språket tar styringen over bevisstheten. Diktene kan leses som en kampsone mellom det vi erfarer umiddelbart, og det vi forsøker å forklare eller fortelle til noen andre enn oss selv. Sentrale motiver som går igjen, er knyttet til hvordan vi speiler oss i omgivelsene og omvendt - og hvordan vi kan vite om det vi ser og hører, er sant. Noe er for bestandig, og noe er flyktige historier. Men hva skjer når man husker feil, kronologien byttes om på, og diktene skrives baklengs? Et annet spørsmål er om det er mest overflod av setninger eller tall. I disse diktene skriver Hødnebø fram en personlig erkjennelse av at det som er mistet eller glemt, finnes langt inne i mørket.

Om Nytte og utførte gjerninger

6 av 6 hjerter «Diktekunsten til Hødnebø viser at håp og drømmer tilhører tiden som et abstrakt system, skapt av mennesker. Evnen til å forestille oss andre, mulige verdener er felles for dikterne, filosofene, vitenskapskvinner og menn.»
Gro Jørstad Nielsen, Bergens Tidende

«Historie, hukommelse og forståelse er tre av pilarene i Tone Hødnebøs nye diktsamling. Igjen viser hun sitt karakteristiske, poetiske grep, på de store linjene, de talende detaljene. Hun henter inn håndplukkede historiske skjebner – gjerne tilsidesatte kvinners: konkubiner og kjemikere, og matematikere: Teano, Lovelace og Noether. Hun leker med paradoksale, interessevekkende utsagn: Om kroppen: «… hjertet, som er det mest kompliserte organet, er begynnelsen på slutten». Og om verden: «Er det elven eller vannet som renner?» Fremfor alt er hun opptatt av muligheten (og umuligheten) av å fortolke og forstå det allerede skjedde, av forskjellen på nå og etterpå, av skriveakten og den påfølgende leseakten. Elegant tematisk innbygget i boka plasserer hun omskrevne variasjoner av de første diktene til slutt. Hødnebø er en nysgjerrig poet, som sjonglerer både ord og tall, telling og fortelling. Og så er hun åpent villig til å slippe inn mer lys, gjennom sprekkene: «For å få vite noe må jeg rydde plass til tvilen.»»
Juryens begrunnelse for å nominere Nytte og utførte gjerninger til Kritikerprisen 2016 

«Diktsamling som appellerer ved sin pragmatiske tittel og sin poetiske-intellektuelle tenkemåte. Med ein sjølvgranskande skrivemåte og eit blikk på tid, minne og sanning kommenterer Hødnebøs dikt indirekte haustens snakkis 'verkelegheitslitteratur', mellom anna slik: 'Minst én av oss husker feil / og fortiden skrives om til framtid.'»
Margunn Vikingstad, Morgenbladet - Årets beste bøker 2016

«Hødnebøs dikt er selvgranskende gåter som belyser livets paradokser.»
Espen Stueland, Klassekampen - Årets beste bøker 2016

«Hødnebøs grepp är att vara kortfattad. Ur det tillknäppta tilltalet växer en självkänsla fram. En lyrisk värld där upprepningen är ett huvudsakligt modus. Där det handlar om att förhålla sig till något som redan existerar. Hon skriver en hisnande slags dikt, som jag skulle vilja kalla vertikal – till skillnad från mången samtida dikt, som lägger sig horisontellt över sitt innehåll. Här går rörelsen uppåt och nedåt, i ascension och descension. Med brasklappen att ascensionen är av profan art.»
Björn Kohlström, Bernur

«Tone Hødnebø med ny diktsamling etter åtte år er ei ­storhending i norsk lyrikk: Lærde og utfordrande dikt, ofte i språk henta frå realvitskap, som tvingar lesaren til å sjå stadig nye samanhengar og stilla spørsmål ved etablerte posisjonar. [...] Tone Hødnebø skriv eit uvanleg godt og stilsikkert riksmål, med sans for dei fine valørane i språket. Samlinga er gjennomkomponert etter ein metode som kan minna om den kontrapunktiske og polyfone i musikken: Dei ulike tema, bilete og formuleringar kjem att i nye variantar og vert innførde i kvarandre på ein måte som gjer at lesaren stadig ser nye samanhengar og får vekt opp gløymde og halvgløymde syn og innsyn.[...] Hødnebø er ein poet som sporar opp maktstrukturar, i språket først og fremst, og gjev sjeldan eller aldri lettvinte svar eller roande ord til å sova på. Det er ein leik i språket som alltid er forbunde med eit djupt ansvarleg alvor.»
Knut Ødegård, Vårt Land

«[D]iktene i Nytte og utførte gjerninger fremstår åpnere, men samtidig enda mer bestemte enn i tidligere samlinger. Dikterjegets verdensholdning er skeptisk, hun slår fast at «den machiavelliske verden tar større og større plass». Samtidig holdes handling, det å «bruke verbet,/ ikke leve som en mumie», frem som et ideal. Å bruke verbet, å skrive, synes for Hødnebø å være ensbetydende med å ta hele den nå- og fortidige verdens ustadighet i øyesyn.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Tone Hødnebøs dikt gir svimlende innsikt i personlig sannhet.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

[score] «Et klart høydepunkt
Tone Hødnebøs første diktsamling på åtte år er noe av det beste fra bokåret 2016.»
Maya Troberg Djuve, Dagbladet

«Tankedikt med matematisk klarhet.
Original diktsamling om styringssystemer. Språket tar styring over bevisstheten, mens matematikken styrer maskinene.»
Henning Howlid Wærp, Aftenposten

«Ein ting er sikkert: Hødnebøs forfattarskap blir berre viktigare over tid. Det vil vise si nytte som ei utført gjerning, og som Francis Bacon fortel oss, er slike både garanti og kausjonist for sanning.»
Emma Helene Heggdal, Tidsskriftet Replikk

«På eit vis gjer Hødnebø diktet til ein trulaus, svikefull og upåliteleg storleik. Det er praksisen ho demonstrerer som poet i denne boka som bidreg til det. For når eit dikt blir endra framfor augo på lesaren, får ei anna rekkefølgje, kan det prinsipielt sett få enda ei ny rekkefølgje og ny orden. Diktet blir omgitt av moglegheiter. […] For trass i at dikta tilsynelatande undergrev seg sjølv, syner dei også fram dikt i nærast si klassisk form. For god form byggjer på regel, symmetri og likskap, og nett det finn me i denne boka.»
Sindre Ekrheim, Krabben